Pobierz regulamin.pdf

REGULAMIN KONKURSU
„Odkryj nowy smak kanapki i wygrywaj smakowite nagrody w Intermarche”
zwany dalej „Regulaminem”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Odkryj nowy smak kanapki i wygrywaj smakowite nagrody w Intermarche”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 312809, NIP 5213304034, REGON 015778127, zwana dalej Organizatorem, przy współpracy z organizatorem sieci handlowej sklepów „Intermarche”, zwanym dalej Intermarche.
 2. Organizator działa na zlecenie Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, zwanej dalej Hochland.
 3. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem Internetu poprzez serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.fajnakanapka.pl, zwany dalej Serwisem, z tym, że określonych w Regulaminie czynności można dokonać również drogą telefoniczną, za pośrednictwem telefonicznej wiadomości tekstowej, tzw. SMS, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Konkurs jest prowadzony za zgodą Intermarche w wybranych sklepach sieci handlowej prowadzonej przez Intermarche na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferujących produkty Hochland, zwanych dalej Sklepami.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2014 roku i będzie trwał do dnia 13 maja 2014 roku, w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Uczestnikami.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani Hochland, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby zaliczane do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Udział w Konkursie

 1. Do udziału w Konkursie uprawnia nabycie w sklepach Intermarche, w okresie trwania Konkursu wskazanym w pkt 6 Regulaminu, co najmniej 1 (jednego) opakowania jednostkowego produktów marki Hochland spośród produktów wskazanych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, zwanych dalej Towarami Konkursowymi. Dokumentem potwierdzającym nabycie Towarów Konkursowych jest paragon fiskalny lub faktura, dalej Dowód Zakupu.
 2. Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie towarów innych niż Towary Konkursowe.
 3. W przypadku zakupu wielokrotności wymaganej ilości Towarów Konkursowych, można dokonać zgłoszenia do Konkursu więcej niż 1 (jednej) Odpowiedzi, o której mowa w pkt 12 Regulaminu, odpowiednio do ilości zakupionych Towarów Konkursowych. W każdym przypadku podstawą do wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie.
 4. W celu udziału w Konkursie Uczestnik, który dokonał zakupu wymaganej ilości Towarów Konkursowych, dokonuje zgłoszenia zadania konkursowego, czyli odpowiedzi na pytanie „Jak nazwałbyś/nazwałabyś kanapkę z nowym serem Hochland Brie i Hochland Camembert?”, zwanej dalej Odpowiedzią. Forma i rodzaj utworu jakim będzie Odpowiedź należy do wyboru Uczestnika.
 5. Odpowiedź można zgłosić poprzez:
  1. wypełnienie aplikacji dostępnej na stronie Serwisu www.fajnakanapka.pl,
  2. wysłanie telefonicznej wiadomości tekstowej na numer 71200, w treści wpisując najpierw słowa „9HOCHLAND” po których należy wpisać tekst Odpowiedzi, dalej SMS; koszt wysłania 1 (jednego) SMSa wynosi 1,23 zł brutto.
 6. Odpowiedź musi spełniać określone poniżej warunki:
  1. Odpowiedź musi być oryginalna, a jej samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik,
  2. Uczestnikowi przysługują wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie do Odpowiedzi oraz Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa,
  3. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi już wcześniej rozpowszechnionych lub zgłoszonych do innych akcji promocyjnych lub konkursów,
  4. zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne,
  5. Odpowiedź nie może zawierać nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż będących własnością Hochland.
  6. Odpowiedź nie może przekroczyć 350 znaków, wraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi.
 7. Uczestnik nie może po dokonaniu zgłoszenia Odpowiedzi wprowadzać do niej zmian.

Nagrody

 1. W Konkursie są przewidziane następujące nagrody:
  1. nagroda I stopnia – bon zakupowy na zakupy w sieci Intermarche o wartości 100,- złotych, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,- złotych, o łącznej wartości 111,- złotych; łączna ilość nagród I stopnia wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w Konkursie wynosi 50 (pięćdziesiąt) nagród I stopnia; dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody I stopnia, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
  2. nagroda II stopnia – karta przedpłacona BZWBK o wartości 1.000,- złotych, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 111,- złotych, o łącznej wartości 1.111,- złotych; łączna ilość nagród II stopnia wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w Konkursie wynosi 10 (dziesięć) nagród II stopnia; dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody II stopnia, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Nagrody będą przyznawane według następujących zasad:
  1. nagrody I stopnia – wszystkie po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 27 maja 2014 roku,
  2. nagrody II stopnia – wszystkie po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 27 maja 2014 roku.
 3. Zwycięzców w Konkursie oraz zdobywców nagród wyłoni w imieniu Organizatora komisja konkursowa, która składać się będzie z osób wybranych przez Organizatora. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu i treść Odpowiedzi oraz walory literackie Odpowiedzi.
 4. Nagrody I stopnia będą przyznane tym Uczestnikom, których Odpowiedzi w ocenie Komisji zasługują na szczególne wyróżnienie.
 5. Nagrody II stopnia będą przyznane tym Uczestnikom, których Odpowiedzi w ocenie Komisji będą najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne.
 6. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie zostanie zawiadomiony o wygranej:
  1. jeżeli Uczestnik dokonał zgłoszenia Odpowiedzi poprzez wypełnienie aplikacji na stronie Serwisu www.fajnakanapka.pl – poprzez pocztę elektroniczną (e-mailem) na adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika, jaki został podany przez Uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia Odpowiedzi,
  2. jeżeli Uczestnik dokonał zgłoszenia Odpowiedzi poprzez wysłanie SMSa – poprzez zwrotną wiadomość SMS na numer telefonu Uczestnika, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia Odpowiedzi.
 7. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 21 Regulaminu, Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do Organizatora:
  1. kopii Dowodu Zakupu, w celu zweryfikowania zakupu Towarów Konkursowych przed wydaniem Uczestnikowi nagrody,
  2. danych adresowych miejsca zamieszkania Uczestnika, koniecznych do wysłania przez Organizatora nagrody do Uczestnika.
 8. Kopia Dowodu Zakupu oraz dane adresowe Uczestnika mogą być doręczone Organizatorowi przez Uczestnika w następujący sposób:
  1. poprzez uzupełnienie informacji na stronie Serwisu www.fajnakanapka.pl,
  2. poprzez przesłanie na piśmie listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu z dopiskiem „Odkryj nowy smak kanapki i wygrywaj smakowite nagrody w Intermarche”.
 9. Przekazana Organizatorowi kopia Dowodu Zakupu musi być czytelna, aby umożliwiła zweryfikowanie prawidłowości dokonanego zakupu Towarów Konkursowych.
 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowej kopii Dowodu Zakupu oraz prawidłowych danych adresowych jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowej kopii Dowodu Zakupu oraz prawidłowych danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Organizatora do Uczestnika zawiadomienia, o którym mowa w pkt 21 Regulaminu, oznacza to utratę przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 11. Nagrody będą wysyłane do Uczestników pocztą lub kurierem.
 12. Warunkiem wydania nagród jest potwierdzenie przez Uczestnika odbioru przesyłki zawierającej nagrodę.
 13. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 14. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie więcej niż 1 (jedną) nagrodę. Zdobycie jednego rodzaju nagrody za daną Odpowiedź nie wyklucza zdobycia innego rodzaju nagrody za tą samą Odpowiedź, co oznacza, że za 1 (jedną) Odpowiedź można zdobyć tylko 1 (jedną) nagrodę danego rodzaju, czyli maksymalnie 2 (dwie) nagrody w Konkursie. Aby mieć możliwość zdobycia więcej niż 1 (jednej) nagrody jednego rodzaju, Uczestnik musi zgłosić zgodnie z Regulaminem więcej niż 1 (jedną) Odpowiedź.
 15. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 16. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Dane osobowe

 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na wydaniu nagród. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

Reklamacje

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie charakter informacyjny.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu www.fajnakanapka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Załączniki do Regulaminu:
  1. Nr 1 – wykaz Towarów Konkursowych.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Odkryj nowy smak kanapki i wygrywaj smakowite nagrody w Intermarche”

WYKAZ TOWARÓW KONKURSOWYCH

 1. Hochland brie naturalny,
 2. Hochland brie z ziołami,
 3. Hochland brie z zielonym pieprzem,
 4. Hochland camembert naturalny,
 5. Hochland camembert z ziołami,
 6. Hochland camembert z zielonym pieprzem,
 7. Hochland camemembert z pieczarkami.